inside
Juridiskās norādes
Paar auf Boden vor Laptop

Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

Turpmākie lietošanas noteikumi ir kermi.de, kermi.com un uzņēmumam Kermi GmbH piederošo apakšdomēnu lietošanas servitūta sastāvdaļa.
Lai norunas, izmaiņas un papildinājumi iegūtu spēku, tie jānoformē rakstiski. Tas attiecas arī uz atteikšanos no formālajām prasībām. Ja šajos noteikumos ir ietverta kāda spēku zaudējusi klauzula, viss pārējais paliek spēkā. Spēku zaudējusī klauzula jāaizstāj ar efektīvu klauzulu, kas visvairāk atbilst attiecīgā formulējuma ekonomiskajam mērķim.

2. Lietošana

Jebkāds kermi.de, kermi.com un uzņēmumam Kermi GmbH piederošo apakšdomēnu lietošanas veids ir saistīts ar paša lietotāja risku. Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par:

  • Saitē kļūdaini norādītām tīmekļa vietnēm.
  • Zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Kermi tīmekļa vietnēs esošo informāciju.
  • Saitēm, kas nedarbojas, un sekām, ko izraisa tehniskas kļūdas.
  • Programmatūras, tai skaitā energoekonomijas kalkulatora darbību un rezultātu, kas saņemts vai iegūts vietnē kermi.de, kermi.com, ieskaitot visus pievienotos domēnus.
  • Programmatūras rīka, tai skaitā energoekonomijas kalkulatora aprēķinu rezultātiem un rezultātu pielietojumu praksē.
  • Darījumiem ar trešo pusi, kas iepazīta ar šīs interneta platformas starpniecību.
  • Kontaktiem, kas nodibināti ar šīs interneta platformas starpniecību, un sekām.
  • Kriminālām darbībām, pārkāpumiem vai manipulācijām, ko veic trešā puse, kas jebkādā veidā ir saistīta ar Kermi tīmekļa vietnēm vai nelietīgi izmanto interneta platformu.

3. Atbildība

Šajā vietnē sniegtā informācija un dati nav ne apliecinājums, ne garantija, vai tā būtu skaidri izteikta vai noprotama. Jo īpaši tie nav nekādas noprotamas saistības vai garantija, kas attiecas uz īpašībām, pārdošanas kapacitāti, piemērotību noteiktiem mērķiem vai likumu un patentu pretnoliegšanu. Tīmekļa vietnēs visi dati un attēli ir tikai aptuveni. Noteicošais faktors ir konkrētas vienošanās, noslēdzot līgumus (piem., pērkot vai pasūtot).

Mūsu interneta lapās jūs atradīsiet arī saites uz citām interneta vietnēm. Vēlamies informēt, ka nevaram ietekmēt noformējumu un saturu lapās, uz kurām norāda saite. Tāpēc arī nevaram garantēt tur sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti. Šī iemesla dēļ mēs norobežojamies no visa satura, kas ietverts šajās lapās. Šis paskaidrojums attiecas uz visām saitēm, kas ievietotas mūsu interneta lapās un ar kurām var atvērt ārējās lapas un to saturu.

4. Piekļuves tiesības

Lietotājs piesakās Kermi partneru sektorā, sniedzot pilnīgus un pareizus datus. Klients pats aizsargā (tur slepenībā) savas izveidotās paroles, kas vajadzīgas, lai tīmeklī piekļūtu piedāvātajiem pakalpojumiem. Lietotājam nav tiesību izpaust piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli) trešajai pusei, kas neietilpst pieteiktajā uzņēmumā, ja no Kermi nav saņemta rakstiska atļauja. Ja tas netiek ievērots, uzņēmums Kermi patur tiesības veikt juridiskas sankcijas. Lietotājs apņemas nekavējoties mainīt paroli vai informēt uzņēmumu Kermi, ja lietotājam rodas aizdomas, ka nepilnvarotai trešajai pusei ir zināma parole.

5. Lietotāja pienākumi

 Lietotāja pienākums ir izmantot tiešsaistes piekļuvi tikai paredzētajiem mērķiem. Viņš nedrīkst izmantot piekļuves iespējas nelietīgos nolūkos, kā arī ievēro vispārzināmus datu drošības pamatprincipus, kas paredzēti datu aizsardzībai. Viņš nekavējoties informē uzņēmumu Kermi par neatbilstošu lietošanu, tiklīdz šis fakts ir kļuvis zināms.
 Lietotājs neizvirza nekādas pretenzijas pret Kermi par visiem zaudējumiem, kas viņam radušies, pašam pārkāpjot līguma noteikumus vai pēc trešās puses sūdzības. Viņš sedz galiekārtas izmaksas un nodevu par sakaru līdzekļu izmantošanu.

6. Hipersaites

Ar spriedumu 1998. gada 12. maijā - 312 O 85/98 - “Atbildība par saitēm” Hamburgas apgabaltiesa noteica, ka tas, kurš pievieno saiti, zināmos apstākļos atbild arī par šādā veidā pievienoto lapu saturu. No atbildības var atteikties vienīgi tad, ja kategoriski norobežojas no pievienoto lapu satura.

Kermi tīmekļa vietnēs ir ievietotas saites, kas atver citas interneta lapas. Runājot par visām saitēm, kas atrodas šajā un turpmākajās lapās, Kermi GmbH nekādi nevar ietekmēt ar saitēm pievienoto lapu noformējumu saturu. Tāpēc mēs kategoriski norobežojamies visa satura, kas iekļauts no mūsu platformas, tai skaitā no visām apakšlapām, ar saiti atveramajās lapās. Šī deklarācija attiecas uz visām saitēm, kas pievienotas mūsu mājaslapai, un uz to lapu saturu, uz kurām norāda saites vai reklāmplakāti. Hipersaites uz svešām lapām, kas publicētas pretēji lapu īpašnieka gribai, pēc pieprasījuma tiek dzēstas.

7. Jurisdikcija

Jurisdikcija notiek mūsu galvenajā birojā, ja klients ir arī tirgotājs, publisko tiesību juridiska persona vai publisks atsevišķs īpašums. Tas pats ir spēkā arī tad, ja klientam iekšzemē nav citas jurisdikcijas vai pēc līguma noslēgšanas tas ir pārcēlis savu biroju uz ārzemēm. Mums ir tiesības iesūdzēt klientu arī citās atļautās jurisdikcijās."

“Attiecībā uz visām pretenzijām un tiesībām spēkā ir Vācijas Federatīvās Republikas nestandartizētās tiesības. Kategoriski izslēgts ANO pirkšanas-pārdošanas konvencijas (CISG) un EGBGB kolīziju tiesību pielietojums. Līguma valoda ir vācu valoda”.

 

Platlinga, 2007. gada jūlijā

Autortiesības

Kermi GmbH autortiesības. Visas tiesības paturētas. Uz visiem tekstiem, attēliem, grafikām, audio, video un animācijas datnēm, kā arī to izkārtojumu un citu šeit publicēto informāciju attiecas autortiesību likums un citi likumi, kas aizsargā garīgo īpašumu. Bez mūsu piekrišanas tos nedrīkst kopēt vai pārveidot nedz komerciālos nolūkos, nedz ar mērķi atdot tālāk un ievietot citā tīmekļa vietnē. Atsevišķās Kermi interneta lapās ir ievietoti materiāli, kuru autortiesības pieder tam, kurš šos materiālus nodevis mūsu rīcībā.

Mēs nepārprotami paturam visas aizsargājošās tiesības (galvenokārt autortiesības, preču zīmes un rūpnieciskā parauga tiesības). Nav atļauta reklāma, kas atsaucas uz mūsu uzņēmumu, ja iepriekš nav saņemta rakstiska piekrišana.

Atbildība

Šajā vietnē sniegtā informācija un dati nav ne apliecinājums, ne garantija, vai tā būtu skaidri izteikta vai noprotama. Jo īpaši tie nav nekādas noprotamas saistības vai garantija, kas attiecas uz īpašībām, pārdošanas kapacitāti, piemērotību noteiktiem mērķiem vai likumu un patentu pretnoliegšanu. Tīmekļa vietnēs visi dati un attēli ir tikai aptuveni. Noteicošais faktors ir konkrētas vienošanās, noslēdzot līgumus (piem., pērkot vai pasūtot).

Mūsu interneta lapās jūs atradīsiet arī saites uz citām interneta vietnēm. Vēlamies informēt, ka nevaram ietekmēt noformējumu un saturu lapās, uz kurām norāda saite. Tāpēc arī nevaram garantēt tur sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti. Šī iemesla dēļ mēs norobežojamies no visa satura, kas ietverts šajās lapās. Šis paskaidrojums attiecas uz visām saitēm, kas ievietotas mūsu interneta lapās un ar kurām var atvērt ārējās lapas un to saturu.

Produktu un cenu informācija

Pēc atsevišķu lapu redakcionālā apstiprinājuma izstrādājumu un pakalpojumu klāstā var būt izmaiņas. Ražotājs piegādes laikā joprojām patur tiesības uz konstrukcijas vai formas izmaiņām, krāsu toņa novirzēm vai piegādes un pakalpojumu apjoma izmaiņām, ja vien klientiem, ievērojot Kermi intereses, ir pieņemamas šādas izmaiņas vai novirzes. Attēlos var būt redzami piederumi, speciālie aprīkojumi vai citādi apjomi, kas nepieder pie standarta piegādes vai pakalpojumu apjoma. Krāsu toņa novirzēm ir tehniski iemesli. Dažās lapās var būt iekļauti arī tādi modeļi un pakalpojumi, kas atsevišķās valstīs netiek piedāvāti. Aprakstīto izstrādājumu dati un attēli ir tikai aptuveni. Noteicošais faktors ir tikai konkrētas vienošanās, vēlāk slēdzot līgumu. Izteikumi, kas skar likumā noteikto, tiesisko un nodokļu regulējumu un izpausmes, ir spēkā tikai Vācijas Federatīvajā Republikā.