inside
Unternehmenspolitik
Luftaufnahme des Kermi Hauptsitzes in Plattling

Uzņēmuma politika Kvalitāte. Vide. Enerģija Darba drošība.

Pienākums ievērot ilgtspējas principu.

 Arbonia grupas nodaļa “Ēku komunikācijas” savas aktivitātes orientē uz ilgtspējas principu. Ar savu aktīvo darbību kvalitātes, ekoloģijas, energoefektivitātes un drošības jomā nodaļa uzņemas atbildību dažādu interešu partneru priekšā un optimizē priekšnoteikumus, lai klienti būtu apmierināti un tiktu sasniegti ilgstoši ekonomiskie panākumi.

Kermi Nachhaltigkeitsprinzip & Ressourcenmanagement

Savus līgumpartnerus

visa piegādes un utilizācijas procesa laikā aicinām ievērot mūsu standartus, kas attiecas uz kvalitātes, veselības, drošības un vides aizsardzības jomu, turklāt aktīvi palīdzam viņiem šai darbā.

Kermi Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie

Pārvaldības sistēmas ietvaros tiek konkrēti norādītas atbildības jomas,

kas saistītas ar kvalitāti, apkārtējo vidi, darba drošību un enerģiju. Visi darbinieki kopīgi atbild par mūsu uzņēmuma izstrādājumiem un procesiem. Tāpēc mēs uzticam viņiem atbildīgus uzdevumus un mērķtiecīgi attīstām apziņu par mūsu metodēm, izstrādājumiem un pakalpojumiem saistībā ar drošības, vides, enerģijas un kvalitātes aspektiem. Atbilstošu rīcību no saviem darbiniekiem panākam galvenokārt ar līmeņiem atbilstošu informāciju, instrukciju un apmācību. Mērķtiecīga personīgā un profesionālā attīstība veido hierarhijai nepakļautu komandas garu, gatavību darboties, nodrošina lojalitāti un teicamas zināšanas par tirgu, metodēm un izstrādājumiem.

Savus izstrādājumus, ražošanas paņēmienus un darba procesus

veidojam tā, lai neapdraudētu darbinieku, klientu un lietotāju drošību un veselību, ne arī apkārtējo vidi. Kopīgi ar institūcijām un avārijas dienestiem tiek izstrādātas koncepcijas, avārijas rīcības plāni un citi pasākumi, lai pasargātu darbiniekus, sabiedrību un vidi. Likumā ietvertie noteikumi tiek uzskatīti kā minimālās prasības.

Mēs apņemamies izvirzīt piemērotus mērķus

un pasākumus, lai nepārtraukti uzlabotu savu sniegumu un pārvaldības sistēmas efektivitāti. Investīciju jomā mēs izvērtējam saudzīgu resursu izmantošanu. Atsaucoties uz skaitļiem, kas raksturo kvalitātes, veselības, drošības un vides aizsardzības sektoru, regulāri tiek vērtēta tuvošanās mērķim un atlikušie riski. Tiek radīti visi priekšnoteikumi, kas nepieciešami sekmīgai īstenošanai. Ik pēc noteikta starplaika notiek iekšējais un ārējais audits ar mērījumiem un kontroli.

Papildus informācija