inside
Uzņēmuma politika
Kermi uzņēmuma teritorija, skats no augšas

Uzņēmuma politika Kvalitāte. Vide. Enerģija Darba drošība.

Pienākums ievērot ilgtspējas principu.

Arbonia AG nodaļa “Ēku komunikācijas” savas aktivitātes orientē uz ilgtspējas principu. Ar savu aktīvo darbību kvalitātes, ekoloģijas, energoefektivitātes un drošības jomā nodaļa uzņemas atbildību dažādu interešu partneru priekšā un optimizē priekšnoteikumus, lai klienti būtu apmierināti un tiktu sasniegti ilgstoši ekonomiskie panākumi.

Attēls: mežs rudenī

Mērķis

ir izstrādāt un attīstīt produktus, kas ekonomē resursus un ir energoefektīvi gan ražošanā, gan turpmākajā ekspluatācijā. Mēs tiecamies uz bezkompromisu orientāciju, kas vērsta uz klientu vēlmēm un vajadzībām, saglabājot augstu inovāciju līmeni un stabilu kvalitāti.

Kermi darbiniece

Mūsu pārvaldības sistēmas ietvaros tiek konkrēti definētas atbildības jomas,

kas saistītas ar kvalitāti, apkārtējo vidi, darba drošību un enerģiju. Visi darbinieki uzņemas kopīgu atbildību par mūsu produktu veiktspēju un darbību, kā arī par visu procesu norises efektivitāti. Tāpēc mēs uzticam viņiem atbildīgus uzdevumus un mērķtiecīgi attīstām apziņu par mūsu metodēm, izstrādājumiem un pakalpojumiem saistībā ar drošības, vides, enerģijas un kvalitātes aspektiem. Atbilstošu rīcību no saviem darbiniekiem panākam galvenokārt ar līmeņiem atbilstošu informāciju, instrukciju un apmācību. Mērķtiecīga personīgā un profesionālā attīstība veido hierarhijai nepakļautu komandas garu, gatavību darboties, nodrošina lojalitāti un teicamas zināšanas par tirgu, metodēm un izstrādājumiem.

Savus izstrādājumus, ražošanas paņēmienus un darba procesus

veidojam tā, lai neapdraudētu darbinieku, klientu un lietotāju drošību un veselību, ne arī apkārtējo vidi. Kopīgi ar institūcijām un avārijas dienestiem tiek izstrādātas koncepcijas, avārijas rīcības plāni un citi pasākumi, lai pasargātu darbiniekus, sabiedrību un vidi. Likumā ietvertie noteikumi tiek uzskatīti kā minimālās prasības.

Mēs apņemamies, izvirzot piemērotus mērķus

un veicot atbilstošus pasākumus, nepārtraukti uzlabot savus sasniegumus un pārvaldības sistēmas efektivitāti. Investīciju jomā mēs izvērtējam saudzīgu resursu izmantošanu. Atsaucoties uz skaitļiem, kas raksturo kvalitātes, veselības, drošības, enerģijas un vides aizsardzības sektoru, regulāri tiek izvērtēta tuvošanās mērķim un atlikušie riski. Kļūdas mums nozīmē inovāciju un uzlabošanas iespējas. Tiek radīti finansiālie un strukturālie priekšnoteikumi, kas nepieciešami sekmīgai īstenošanai. Ik pēc noteikta starplaika notiek iekšējais un ārējais audits ar mērījumiem un kontroli.

 

Integrētas resursu pārvaldības ietvaros

nepārtraukti reģistrējam un analizējam materiālu plūsmas uzņēmumā. Lai to panāktu, pastāvīgi ieviešam pasākumus ar mērķi paaugstināt materiālu efektivitāti un otrreizējās pārstrādes pakāpi, kā arī samazināt ražošanas atkritumu daudzumu. Atkritumi tiek likvidēti saskaņā ar utilizācijas koncepciju.

Papildus informācija